ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ “ ВЕЛИКИЙ СВІТ МАЛЕНЬКОЇ ДИТИНИ”

/Files/images/Изображение 018.jpgТема освітнього проекту: "Великий світ маленької дитини" (формування людських чеснот у дітей дошкільного віку через ознайомлення з Біблейськими сюжетами).

Змістовний напрям освітнього проекту: організація освітньої роботи з дітьми.

Дані про ДНЗ:

Дошкільний навчальний заклад № 2 "Малятко" санаторною типу туберкульозного профілю Прилуцької міської ради Чернігівської області.

Аналіз, діагностика та оцінка поточного стану об'єкту проектування.

Дитинство - це найважливіший період людського життя не підготовка до справжнього життя, а справжнє, яскраве, самобутнє неповторне життя. І від того, хто вів дитину за руку в дитячі роки, що ввібрала вона розумом і серцем із навколишнього світу, значною мірою залежить, якою людиною стане сьогоднішній малюк./Files/images/Изображение 024.jpg

Пріоритетними напрямами роботи педагогічного колективу втродовж останніх років були питання формування духовно-етичної культури вихованців.

Аналіз результатів вивчення стану роботи з духовно-етичної культури дошкільників визначив рівень сформованості загальнокультурної компетентності дітей у всіх вікових групах. Однак, за результатами вивчення діагностичних зрізів виявлено, що лише 48% дошкільників можуть застосовувати свої знання для розв'язання проблемних питань морального спрямування на достатньому рівні. 52% дітей розуміють та використовують у своєму житті художнє слово (приказки, прислів'я), розуміють їх зміст, 42%) - висловлюють словами та окремими діями співчуття іншим.

Результати анкетування батьківської громади показали, що батьки визначають важливість духовного виховання своїх дітей, проте за ствердженням у сім'ї діти не виявляють достатніх знань щодо духовно-етичної поведінки, у них відносно слабкі знання про моральні норми та якості. Під час дослідження виявлено, що основними факторами становлення духовно-етичної культури особистості в сім'ї виступають телепродукція (76%), комп'ютерні ігри (54%).Таким чином знецінюється виховна роль читання художньої літератури, відвідування театрів, музеїв, кіно, спілкування з близькими.

Спостереження за спільною діяльністю дітей у дошкільному закладі доводять, у дітей присутні труднощі під час спілкування та ігор. Присутні прояви агресії, злості, малюки не вміють поступатись власним бажанням, самостійно вирішувати конфліктні ситуації.

Ми розуміємо, що такий стан духовно-етичного розвитку наших вихованців є результатом відсутності системності в роботі щодо формування духовно-етичної культури дошкільників. Вирішити загальну проблему нашого педагогічного колективу забезпечать методичні розробки різних видів педагогічної діяльності з дітьми середнього та старшого дошкільного віку, організованих на формуванні людських чеснот, з широким використанням Біблейських сюжетів.

Обґрунтування визначеної проблеми

Духовний розвиток особистості на сучасному етапі розвитку суспільства набув певних змін./Files/images/123 006.jpg

Основним нормативним документом дошкільної освіти в Україні є Базова програма розвитку дитини дошкільного віку " Я у Світі", де визначаються пріоритети розвитку дошкільника - особистісний розвиток дитини. Серед основних змін, пов'язаних з особистісним становленням дошкільника заявлене збалансування фізичного, психічного, психологічного і морально-духовного здоров'я дитини. Не випадково ці поняття "моральне", "духовне" об' єднані в одне словосполучення, бо вони нерозривно пов'язані й пронизують всі сфери життєдіяльності дитини і дорослого.

Філософи, психологи, педагоги трактують поняття "духовність" по-різному.

Психолог В. Зеньковський, професор, відомий релігійний діяч вважав, що духовність - це не особливе надпсихічне життя, а основне життя в людині. Провідниками якого зовні є психічна й фізична сфери. А. Богуш досліджує духовний розвиток особистості як "ієрархію мети, мотивів та потреб, виходячи з яких особистість оцінює себе, інших, довкілля і найсуттєвішими для духовного розвитку є такі потреби: самоповага, пізнання світу, себе, сенс життя, сприймання та створення краси, здійснення добра та справедливості, досягнення психологічної досконалості"./Files/images/SAM_3864.JPG

Дитина має пізнавати моральні норми у системі конкретних і реальних взаємин людей. Спілкуванню педагога і вихованця, за переконаїшям В. Сухомлинського має бути притаманна духовна єдність, без якої виховання нагадує блукання в темряві.

Наукові ствердження І. Беха свідчать про те, що вирішальним в процесі духовно-етичного становлення особистості є відкритість внутрішнього світу вихователя вихованцеві. Вербалізуючи свої світоглядні принципи, цінності, ідеали, переживання, прагнення, тощо, педагог на розумовому та емоційному рівнях долучає вихованця до сутності своєї особистості й цим самим прияє її моральному перетворенню.

За ствердженням Н. Савіної, домінування моральних цінностей над духовними призвели до спотворення уявлень про добро, милосердя, справедливість, патріотизм. Багаторічне відчуження людини від справжніх духовних цінностей, від віри призвело до багатьох кризових явищ, пов'язаних із занепадом духовно-моральних ідеалів, значно вплинуло на посилення тенденції зростання жорстокого індивідуалізму, зверхнього ставлення до інших та приниження їхньої людської гідності, зневаги до рідної культури та історико-культурних традицій. Все це загострює проблеми виховання Людини, Духовності.

Але мета формування духовності одна - це виховання з дітей інтелектуально-моральних інтересів і запитів, ціннісних поглядів, орієнтацій і переконань, створення таких умов, які сприяли б моральної активності дитини, формування моральної спрямованості її психічної діяльності, моральності потягів, інтересів, поглядів, думок, переконань.

Становлення духовної культури людини неможливе без опанування християнськими та загальнолюдськими чеснотами, дотримання їх у повсякденному житті, які є доброю основою соціалізації дитини, тобто її адаптації до навколишнього середовища.

За ствердженням В. Зеньковського, християнство дало небувалий розквіт людських культурних сил у всіх галузях: мистецтво, наука, соціальне середовище, сім'я.

Проаналізувавши науково-методичну літературу з даної проблеми, ми переконалися, що погляди науковців В. Зеньковського, А. Богуш, В. Сухомлинського, І.Беха є сьогодні актуальними і необхідними для реалізації в навчально-виховний процес.

Вони стали засновниками теоретичного обґрунтування проблеми духовно-етичного розвитку дошкільників, яке збігається з метою нашого освітнього проекту "Великий світ маленької дитини".

Педагогічний колектив ДНЗ № 2 розділяє погляди цих науковців і підтримує думку про те, що становлення духовної культури людини неможливе без опанування християнськими та загальнолюдськими чеснотами./Files/images/SAM_3861.JPG

Ресурсне забезпечення

Аудит педагогічного складу дошкільного навчального закладу доводить, більшість педагогів є кваліфікованими спеціалістами, а саме: вища категорія -2 чол.;

I категорія - 4 чол,

II категорія — 5 чол,

категорія "спеціаліст" - 2 чол.,

звання "старший вихователь" -1.

На базі нашого ДНЗ створена творча група "Формування духовної культури у дітей дошкільного віку". Це обумовлює глибоке розуміння проблем духовно-етичного виховання дітей дошкільного віку, надає можливість підійти до розроблення освітнього проекту "Великий світ маленької дитини" (формування людських чеснот у дітей дошкільного віку через ознайомлення з Біблейськими розповідями).

Аналіз ресурсного забезпечення свідчить про потенційні і правові можливості реалізувати освітній проект.

Усвідомлення мети проектування

Основною метою освітнього проекту "Великий світ маленької дитини" є упорядкування системи діяльності педагогів та практичного психолога через розробку системи конспектів занять щодо формування людських чеснот у дітей дошкільного віку з використанням Біблейських сюжетів, сценаріїв свят і розваг, інформаційного матеріалу для батьків.

Реалізація мети передбачає виконання наступних завдань:

• збагатити наочно-чуттєві уявлення дітей про моральні якості, чесноти та соціально визнану поведінку;

• сприяти розумінню дітьми великого значення дотримання морально-етичних правил;

• навчити дітей розуміти, розрізняти позитивні і негативні вчинки, давати їм оцінку;

• розширити уявлення дітей про такі почуття як: чуйність, доброзичливість, людяність;

• стимулювати дотримання дітьми моральних правил у повсякденному житті залежно від ситуації;

• навчити дітей розуміти внутрішній стан іншої людини, тобто "пізнання людини серцем";

• формувати вміння адекватно виражати свої почуття;

• навчити дітей пояснювати морально виправдані способи протидії злу, духовно-етичний розвиток, допоможе їм досягти підвищення рівня культури.

Визначення часової тривалості проекту

Реалізація освітнього проекту (системи діяльності педагогів і практичного психолога) передбачає часову тривалість - 2 роки, що обумовлено змістом двух занять на місяць та сценаріїв для дітей середнього та старшого дошкільного віку.

Концептуалізація проектного педагогічного задуму.

/Files/images/SAM_4285.JPG

Концептуальними положеннями реалізації освітнього проекту "Великий світ маленької дитини" є:

• дорослий має бути прикладом поведінки для дитини;

• емоційна реакція дорослого під час взаємного спілкування з дітьми завжди повинна бути випереджувальною, це свого роду сигнал, який зосереджує увагу дітей і запрошує їх до діалогу (наприклад: "Добро починається з маленької справи", "Як би ти зміг утішити свого товариша");

• взаємодія можлива, якщо дорослий і діти будуть рівноправними учасниками. Це означає, що за дитиною залишається право проявляти активність, самостійність, вільно висловлювати свої міркування;

• дорослий має довіряти дитині і саме цим підтримувати її пізнавальний інтерес;

• у проведенні морально-етичних бесід слід враховувати досвід дошкільника та конкретні педагогічні ситуації, тобто дитина повинна виступати суб'єктом діяльності.

Ми зрозуміли: перш ніж навчити дітей, ми повинні самі перебудуватися в своєму виховному мисленні, в роботі, відновити знання, без яких досі обходилися, й набувати нові.

Програмне забезпечення освітнього проекту.

Освітній проект "Великий світ маленької дитини" грунтується на основі завдань Базової програми розвитку дитини дошкільного віку " Я у Світі" та варіативної програми духовно — морального спрямування " Свічечка надії", ( ДНЗ № 8). Це система морально-етичних бесід з дітьми середнього та старшого дошкільного віку з використанням Біблейських сюжетів, сценаріїв свят "Святий Миколай", "Стрітення", "Великдень", "Масляна", "Весну красну зустрічаємо", добірка ігор та ігрових вправ, інформаційні матеріали для батьків щодо морально-етичного виховання дітей в сім'ї.

Планування

Реалізація проекту передбачає тісну співпрацю педагогів та практичного психолога з метою забезпечення неперервності освітнього процесу.

Практичний психолог та педагоги дошкільного закладу працюють за визначеною системою послідовності роботи педагогів і психолога, (початок заняття проводить психолог, робота якого спрямована на розширення знань дітей про моральні риси характеру, формування адекватних форм псведінки, доброзичливого відношення один до одного. Потім, на основі отриманих знань, вихователі будують свої заняття з використанням Біблейських сюжетів. Заняття проходять двічі на місяць.

Сумісна робота психолога і вихователів має спільну тему і мету, які твчасно обговорюються на педагогічних годинах.

Визначення процедур поточного контролю

Два рази на рік проводимо контрольно-діагностичні зрізи. Результати враховуємо під час добору змісту дитячої діяльності.

Передбачаємо здійснювати діагностику знань дітей на прикладі тих об'єктів і явищ, які оточують дітей, добре їм знайомі, з якими вони перебувають у тривалому контакті, з якими неодноразово організовувались різні види діяльності впродовж року./Files/images/games2.jpg

Визначаючи ставлення дітей до людських чеснот, крім спостережень передбачаємо звертати увагу на використання спеціальних ігрових ситуацій, вправ. Під час роботи над результатами особлива увага повинна звертатись не тільки на правильність відповідей, а й на їх мотивацію. Дані спостережень і експериментів фіксуються, співставляються і на їх основі робиться висновок. Отримані результати дозволяють провести аналіз рівня духовно-етичної вихованості дітей на початку і в кінці року, зробити висновок, як вплитула на них система виховної роботи. На основі результатів діагностики керівництвом ДНЗ та вихователями корегується та планується подальша діяльність, таступні етапи духовно-етичного виховання дошкільнят. У роботі з батьками, враховуються індивідуальні особливості розвитку дітей.

Використання освітнього проекту

Ми припускаємо, що освітній проект надасть великі зміни в навчально-виховній роботі з дітьми нашого закладу щодо формування духовне-етичної культури. Проект спрямований на системність роботи, що забезпечить засвоєння дітьми доброчинності, відкритості, понять про добро, позитивного ставлення до оточуючого світу, інших людей, до себе, готовності до співчуття.

Також наша робота повинна вплинути на світогляд батьків щодо духовного збагачення емоційної сфери дитини, їх активне включення у процес духовно-етичного виховання та їх підтримка свідчитимуть про розуміння ними цієї проблеми, бо кожна мати і кожен батько хочуть бачити свою дитину здоровою, розумною і щасливою.

Апробація проекту

Впродовж 1 кварталу 2012 року окремими педагогами ДНЗ проведено часткову перевірку апробацію освітнього проекту. З дітьми проведете цикл занять щодо формування загальнолюдських чеснот: доброта, дружба, любов, милосердя, правдивість.

Як показує контрольно-діагностичний зріз, ми досягли певних позитивних змін: малюки навчилися розрізняти добрі та погані вчинки, поступатись власним бажанням, самостійно вирішувати конфліктні ситуації, знизився рівень дитячої агресивності. Аналіз діагностичних обстежень вказує, що значно підвищився рівень організації духовно-етичного виховання дітей:

1. збагатилися уявлення дітей про людські чесноти - 65%;

2. більшість почали розрізняти позитивні та негативні вчинки, мають їм оцінку - 92%;

3. дотримання моральних правил у повсякденному житті незалежно від ситуації стали частішими - 67%./Files/images/IMG_1583.JPG

Самооцінка отриманого проекту

Робота над освітнім проектом "Великий світ маленької дитини" забезпечила педагогічному колективу глибоке занурення до проблеми морально-етичного виховання, системне мислення педагогів. Часткова перевірка ідеї доводить, що системна робота всього педагогічного колективу дозволяє сформувати у вихованців людські чесноти. Саме використання Біблейських сюжетів обумовлює підвищення рівня моральної культури дітей, та дорослих, виробити адекватні форми поведінки у суспільстві.

Оцінка ефективності проекту

Головний принцип та мета сучасного освітнього процесу - освіта впродовж життя.

Цим принципом і керується колектив дошкільного навчального закладу №2.

Педагогічний колектив закладу перебуває у постійному творчому пошуку. Впровадження інноваційних технологій, апробація оптимальних методів навчання, виховання, розробка власних підходів до розв'язання окреслених завдань - все це спонукає педагогів до інтенсивної дослідницької роботи.

Актуальність і необхідність створення освітнього проекту "Великий світ маленької дитини" обумовлено потребами дошкільного навчального закладу №2 , завданнями розвитку дошкільної освіти, де духовно-етична культура є необхідною умовою існування операцій, що пов'язані з формуванням людських чеснот під час різних видів діяльності.

В освітньому проекті проаналізовано дослідження науковців щодо закономірностей духовно-етичного розвитку дошкільників, обґрунтовано доцільність організації системи роботи по ознайомленню дітей з Біблейськими розповідями./Files/images/Изображение 003.jpg

Цінність освітнього проекту складають запропоновані та методично структуровані розробки занять практичного психолога та педагогів, які спрямовані на формування людських чеснот у дітей дошкільного віку, адекватних форм поведінки в суспільстві.

Методичні рекомендації можна використовувати під час проведення занять з духовно-етичної тематики та індивідуальної роботи в дошкільних закладах освіти.

Інноваційну розробку освітнього проекту "Великий світ маленької дитини" вважаю позитивною та перспективною для подальшого впровадження.

Список використаної літератури:

Библия в рассказах для детей / литературный пересказ Коршуновой Г. - М: Российское библейское общество, 2005.- 383 с.

Богуш А. Духовно-релігійне виховання дошкільників у педагогічній спадщині С. Русової //Дошкільна освіта №1(11) 2006. - с. 4-7.

Богуш А. , Сучок В. Уроки духовності дітям . - Одесса: Друк, 2007. 198 с.

Дзюба П.П. Виховуємо моральні якості. - X. Основа, 2007.

Духовність, духовна культура: проблеми, дослідження, практичні здобутки. //Дайджест 3 - Запоріжжя: ЛІПС, 2007.

Духовное воспитание детей - К.: Ника-Центр, 2007.

Кiлькiсть переглядiв: 814

Коментарi