• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Перспективи розвитку

/Files/images/7205.gif

Перспективи розвитку дошкільного навчального закладу № 2 санаторного типу туберкульозного профілю

на період 2011 - 2015 років

/Files/images/65.gif

Мета :

- визначення невідкладних і перспективних заходів щодо реалізації умов для розвитку і самоорганізації кожної особистості як громадянина України;

- виховання та розвиток дітей у відповідності з державним стандартом на основі забезпечення результативності здоров'язберігаючої технології дошкільника;

- освоєння сучасних технологій в процесі розвитку дітей;

- проектування успішності та підвищення рівня інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку на основі останніх досягнень науки і практики, сучасних технологій розвитку. Пошук шляхів ефективної особистісно - орієнтованої моделі розвитку дитини.

/Files/images/deti-88.gif

Завдання:

- освітні: створити умови для соціально-організованих форм роботи з дітьми та для нерегламентованої дитячої діяльності, заснованих згідно вимог Базової програми виховання та навчання дітей з 2 до 7 років "ДИТИНА", варіативних програмах та технологіях, що сприяють реалізації освітніх завдань, як Держстандарту, так і соціального замовлення батьків в нових економічних умовах.

- розвиваючі: створити умови для забезпечення емоційного благополуччя дошкільників, розвиток їх творчого потенціалу, що включає: інтелектуальний, моральний і дієвий компоненти;

- виховні: формувати моральні якості особистості, духовне ставлення до світу за законами добра; забезпечити умови для становлення загальнолюдських цінностей майбутніх школярів;

/Files/images/617077_noen_nfn_n_noen_n_n_n_n_noe_n_n_n_nf.jpg

Принципи реалізації основних концептуальних ідей

Принцип гуманізації полягає в докорінній зміні характеру взаємодії і спілкування педагогів і дітей, що передбачає орієнтацію вихователів на особистість дитини:

• підвищення рівня професійної кваліфікації педагогічних кадрів;

• забезпечення зацікавленості вихователя в результатах своєї праці;

• радикальна зміна організації предметного середовища і життєвого простору в групових кімнатах і в цілому в ДНЗ з метою забезпечення вільної діяльності і творчості дітей відповідно до їх бажаннями і схильностями, а також соціального замовлення батьків;

• зміна форми та змісту навчальних занять;

• збагачення життя дітей кращими зразками дитячої літератури, орієнтувальних на загальнолюдські моральні цінності, що сприяють розвитку кругозору та інтелектуального рівня дитини, отримання радості від прослуховування класичної та сучасної музики, споглядання витвору мистецтва.

Принцип демократизації передбачає спільну участь вихователів, спеціалістів і батьків у вихованні та освіті дітей; підготовку випускників, адаптованих до нових соціальних умов життя.Принцип індивідуалізації передбачає розробку на основі сучасних наукових досліджень і широке впровадження нових форм і методів виховання і освіти, що забезпечують індивідуальний підхід до кожної дитини і його всебічний розвиток.

Принцип диференціації та інтеграції передбачає цілісність і єдність усіх підсистем навчальної роботи і вирішення наступних завдань: розвиток довіри дитини до світу, почуття радості існування, тобто психологічне здоров'я, формування особистості, тобто базис особистісної культури.

Принцип розвиваючого навчання передбачає використання нових розвиваючих технологій освіти та розвитку дітей, заснованих на розумному поєднанні інформаційно-репродуктивних та проблемно-пошукових методів.

Дидактичні принципи.

1. Принцип варіативності моделей пізнавальної діяльності, який заперечує єдину програму та форму навчання. Кожна дитина має право пізнавати те, що саме його приваблює допомогою самих різних видів діяльності.

2. Принцип розвитку самостійних форм активності: дитина удосконалюється в обраних ним видах діяльності. Завдання - допомогти йому в цьому.

3. Принцип загального психологічного простору: для реалізації цього принципу необхідно використовувати такі способи пізнання, де б педагог і дитина могли взаємодіяти, наприклад: ігри, праця, бесіда, спільні спостереження, досліди і т.д. У цьому випадку процес пізнання буде протікати як співпраця.

4. Принцип ігрового пізнання передбачає реалізацію різних видів діяльності через гру.

/Files/images/Дети играют.jpg

Очікувані результати.

Позитивні:

- поступове наростання рівня професійних знань і умінь педагогів; створення психологічного комфорту для всіх учасників педагогічного процесу;

- розвиток інтелектуальної та емоційної сфер дитини з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей;

- створення варіативних програм розвитку дитини;

- вироблення чітких критеріїв, за якими можна буде оцінювати рівень розвитку дитини, її емоційного благополуччя, професійну компетентність співробітників дитячого саду, стиль спілкування з дітьми.

Основні проблеми та можливі втрати:

- Не всі педагоги витримають високий рівень роботи педагогічного колективу.

- Недостатнє фінансування освітньої галузі.

- Недостатнє матеріально – технічна та навчальна база.

- Проблема педагогічного резерву. Майже немає різниці між заробітною платою між заробітною платою вихователя та завідувача, не враховуючи доплати в розмірі 33%.

- Недостатнє забезпечення комп’ютерною технікою.

Компенсація втрат і наслідків:

- індивідуальна робота з кадрами;

- робота з молодими педагогами.

- вирішення фінансових проблем.

Критерії оцінки очікуваних результатів:

- I параметр - зростання (підвищення) рівня педагогічної майстерності.

- II параметр - рівень розвитку і психологічної готовності вихованців до школи.

- III параметр - психологічна комфортність всіх учасників педагогічного процесу в дитячому садку.

/Files/images/002.gif

План розвитку ДНЗ.

- Методологічну основу плану розвитку ми будемо будувати на єдності соціальної та біологічної зумовленості розвитку, на культурно-історичному, особистісно-діяльнісного підходу до дослідження психічних явищ і процесів / Л.С.Виготскій, А. Р. Лурія, Д. Б. Ельконін, ін /. А саме створення для дітей умов для адекватного розвиваючого середовища, що сприяє психолого-корекційної, педагогічної діяльності щодо соціалізації вихованців та адаптації їх батьків до умов гуманістичної педагогіки.

- Одна з найважливіших завдань ДНЗ - охорона та зміцнення здоров'я дітей. Виходячи з цього завдання, ключовим поняттям буде «здоров'я». Здоров'я-це стан організму, що характеризується його врівноваженістю з навколишнім середовищем і відсутністю будь-яких хворобливих відхилень. Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, здоров'я, є не тільки біологічною, а й соціальною категорією.

- Ще одне важливе поняття, на яке ми будемо спиратися при формуванні Плану розвитку, - поняття «індивідуальність» У своїй педагогічній практиці ми будемо реалізувати ідеї технології, згідно з яким дитина повинна прожити кожен день свого життя максимально активно, задовольняючи свої потреби в різноманітних видах діяльності. Індивідуальний розвиток особистості буде здійснюватися в процесі діалектичної взаємодії, який спрямовується вихователем в діяльності та саморегуляції з боку дитини.

- Наступне ключове поняття, яке буде використано в Плані розвитку, - це поняття «розвиток». Розвиток-це зміна, що представляє собою процес руху від простого до більш складного, від нижчого до вищого. Девіз концепції: «Відчувати-Пізнавати-Творити». Ці слова визначають три взаємопов'язаних лінії розвитку дитини, які пронизують всі лінії розвитку Базової програми, надаючи їй цілісність і єдину спрямованість.

- З поняттям «розвиток» тісно пов'язане інше поняття «особистість». Ми дотримуємося думки, що «особистість може виховати тільки особистість».

- Розробити напрями щодо формування толерантної поведінки у дошкільників: - провести майстер-класи для освітян ,- розробити заняття для вихованців, - включити в роботу психологічну службу ДНЗ, - розробити систему діагностики толерантної поведінки дошкільнят.

- Підвищити рівень санітарно-просвітницької роботи з питань збереження здоров'я та пропаганди здорового способу життя серед дітей та їх батьків. Ввести в роботу додаткові форми і напрями спортивної діяльності (секції, гуртки та ін) .Підібрати і впровадити методичні розробки та рекомендації з використання спортивного устаткування .

Специфіка моделі нашого ДНЗ передбачає таку модель випускника:

- емоційно благополучна особистість з розвинутими креативними здібностями;

- має сформованими пізнавальними потребами;

- володіє наявністю соціального досвіду;

- здатний адаптуватися в нових умовах життєдіяльності;

- орієнтований на пізнання себе, світу, людей.

Сучасні погляди на освіту передбачає нові вимоги до вихователя.

Модель вихователя:

- володіє високою моральною і професійною культурою;

- компетентний у питаннях педагогіки і психології;

- гуманістична спрямованість особистості педагога.

Оновлення управлінської діяльності та структури життєдіяльності:

- Управління носить державно-громадський характер. Будується у відповідності з науково-обгрунтованими функціями:

мотиваційно-цільовий,

інформаційно-аналітичної,

організаційно-виконавської,

контрольно-діагностичної,

регулятивно-корекційної.

- Колегіальними органами ДНЗ є: педагогічна рада, медико-педагогічна рада, піклувальна рада, батьківський комітет, психологічна служба.

- Ми ставимо перед собою завдання розширення зв'язків, їх зміцнення і об'єднання для успішного досягнення поставленої мети і завдань.

- Великі зміни ми припускаємо внести в методичну роботу, яка повинна допомогти у вирішенні проблеми підвищення професіоналізму та компетентності вихователя. Особливу увагу ми приділяємо вибудовуванню оновленої системи методичної роботи, використання активних форм навчання, проведення моніторингу, науковості, інноваційності педагогічної праці.

- Створення умов для формування авторського досвіду і кар'єри педагога, впровадження творчих груп і тимчасових проективних команд вихователів, допомога у підготовці до атестації на вищу категорію - є головною турботою управлінської ланки ДНЗ.

/Files/images/liniia-1126.gif

План дій щодо реалізації програми розвитку

на 2011/ 2017 р. р.

Пріоритетні напрямки

1 Зміцнення матеріально – технічної бази.

Мета: створення комфортних умов для перебування в ДНЗ.

Бачення: відремонтований ДНЗ з сучасним обладнання.

Стратегічна ціль: здійснення заходів по зміцненню матеріально – технічної бази.

Оперативні цілі:

• Інвентаризація матеріальних цінностей.

• Проведення капітальних і поточних ремонтів ДНЗ ( паркан, ігровий майданчик, дах, відмостка).

• Створення сучасного предметно – ігрового середовища ( іграшка, дидактичні посібники, ігрові комплекси).

• Придбання м’якого та твердого інвентарю та технічного обладнання.

• Створення комп’ютерного ігрового комплексу в ДНЗ.

• Створення ігрової бази.

• Забезпечення технічними засобами навчання.

• Придбання технологічного обладнання.

• Придбання твердого інвентарю.

• Придбання м’якого інвентарю.

Очікувані результати: реальна картина стану матеріально – технічної бази ДНЗ, створені належні умови для перебування дітей, створення умов для розвитку та самореалізації дошкільника.

2. Поліпшення науково – методичного забезпечення.

Бачення: створення індустрії сучасних засобів навчання і виховання, повне забезпечення ними ДНЗ.

Мета: забезпечення зростання якості освітніх послуг.

Стратегічна ціль: покращення стану науково – методичного забезпечення.

Оперативні цілі:

• Повна комплектація та оснащення методичними матеріалами згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти та грифом МОН України.

• Забезпечення фаховим періодичним виданням з серії « Дошкільна освіта».

• Придбання довідково - енциклопедичної літератури.

• Придбання медиотеки.

/Files/images/knigi_9(1).gif

Очікувані результати: підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

3. Підвищення фахової майстерності працівників, виявлення та впровадження ППД.

Бачення: якісний склад педагогічних кадрів.

Мета: виявлення та впровадження перспективного педагогічного досвіду.

Стратегічна ціль: підвищення фахового рівня педагогів.

Оперативні цілі:

• Самоосвіта педагога, удосконалення власного портфоліо.

• Курсова перепідготовка згідно графіку.

• Створення та оновлення банку даних ППД місцевого, обласного, регіонального, Всеукраїнського рівнів.

• Проведення семінарів, тренінгів, конференцій, конкурсів.

• Організація поїздок з метою вивчення та запозичення ППД.

• Наставництво.

• Відвідування шкіл ППД.

Очікувані результати: підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження ППД в практику роботи ДНЗ.

4. Забезпечення медичного обслуговування дітей ДНЗ.

Створення сучасного фізіотерапевтичного кабінету ( тубус – кварц , лампа бактерицидна , інгалятори і т. д.).

Забезпечення медикаментами першої медичної допомоги.

Придбання миючих та дезінфікуючих засобів. Створення фітобару. Придбання лікарських трав, морської солі для проведення фізкультурно – оздоровчої роботи.

• Наявність у медичному кабінеті та кабінеті психолога рекомендацій та методичної літератури: з питання санітарно-просвітницької роботи з питань збереження здоров'я та пропаганди здорового способу життя серед дітей та їх батьків.

• Наявність розробленого плану консультацій, майстер-класів, бесід, тренінгів, семінарів для педагогів і батьків ДНЗ з питання санітарно-просвітницької роботи, з питань збереження здоров'я та пропаганди здорового способу життя серед дітей та їх батьків.

• Відвідування як мінімум 50% батьків і 100% педагогів семінарів і майстер-класів санітарно-просвітницької роботи з питань збереження здоров'я та пропаганди здорового способу життя серед дітей та їх батьків.

• Наявність планів занять та інших форм роботи з дітьми з питань збереження здоров'я та пропаганди здорового способу життя .

Поглиблений медичний огляд дітей з антропометрією.

Диспансеризація дітей з участю фахівців.

Санація ротової порожнини.

Придбання сучасних тренажерів.

/Files/images/baby_and_boy_eating.jpg

5. Організація харчування.

Бачення: «Здорові діти – здорова нація».

Мета: забезпечення повноцінного раціонального харчування.

Стратегічна ціль: забезпечення повноцінного росту та розвитку дитячого організму.

Оперативні цілі:

• Придбання сучасного технологічного обладнання .

• Вітамінізація.

• Споживання якісних, натуральних продуктів.

• Забезпечення виконання натуральних норм харчування.

Очікувані результати: розвиток дітей відповідно до вікових особливостей. Зміцнення здоров’я дітей.

/Files/images/0_6589d_3c43f452_m(1).png

6. Пропаганда іміджу ДНЗ.

Бачення: ДНЗ сучасного типу.

Мета: пропагування досвіду роботи.

Стратегічна ціль: створення умов для розвитку дошкільника.

Оперативні цілі:

• Розробка візитної картки.

• Наявність і повноцінне функціонування системи інформування населення про роботу ДНЗ.

• Наявність розробленого і функціонуючого сайту ДНЗ.

• Функціонування сторінки ДНЗ на сайті міського управління освіти.

• Наявність навченого співробітника з підтримки роботи сайту, участь у міському конкурсі на кращий сайт дошкільного закладу.

Очікувані результати: визнання ДНЗ на всіх рівнях.

7. Освітньо – виховна робота.

Бачення: створення умов для розвитку дошкільників.

Мета: забезпечення освітньо – виховної роботи в ДНЗ на основі інноваційних технологій навчання.

Стратегічна ціль: створення пріоритетних завдань розвитку та надання умов для їх здійснення.

Оперативні цілі:

• Впровадження тренінгових технологій в роботі з кадрами.

• Проведення державної атестації.

• Спільно з управлінням освіти визначені пріоритети майбутнього розвитку ДНЗ:

2011/2012

1. Виховуємо здорову дитину.

2. Моральне виховання на засадах християнської етики.

3. Праця. Пізнавальний розвиток.

2012/2013

1. Забезпечення високого рівня інтелектуального розвитку на основі сучасних педагогічних технологій

2. Залучення дітей до загальнолюдських цінностей.

3. Зміцнення здоровя дітей та організація безпеки життєдіяльності.

2013/2014

1. Охорона життя та зміцнення здоров'я дітей.

2. Забезпечення інтелектуального, особистісного та фізичного розвитку дитини.

3. Формування морально-патріотичного виховання дітей.

2014/2015

1. Формування толерантної поведінки у дошкільнят.

2. Гуманізація педпроцесу й оновлення виховних та освітніх завдань(гра).

3. Взаємодія з сім'єю в забезпеченні повноцінного розвитку дитини.

Реалізація Концепції сприятиме:

- створенню належних умов функціонування і розвитку ДНЗ;

- підвищенню якості освіти;

- забезпеченню достатнього обсягу фінансування системи ДНЗ;

- удосконаленню мережі різних типів (профілів) дошкільних груп; - високому показнику охоплення дошкільною освітою дітей відповідного віку, незалежно від місця проживання, шляхом поширення різних форм здобуття дошкільної освіти, забезпеченню якості та доступності дошкільної освіти для кожної дитини відповідного віку;

- забезпеченню ДНЗ належним навчально-методичним матеріалом, необхідним обладнанням, іграшками, дитячою літературою, іншими засобами розвитку, навчання і виховання;

- організації освітнього процесу з урахуванням сучасних досягнень науки;

- підготовці кваліфікованих педагогічних кадрів, забезпеченню ними в повній мірі дошкільних закладів, підняттю престижу професії вихователя та підвищенню їх професійної майстерності.

- забезпеченню організаційних, науково-методичних та змістових передумов для розвитку дошкільної освіти.

/Files/images/001.gif

Кiлькiсть переглядiв: 3614

Коментарi